Jätkusuutlikkus

Kolmanda põlvkonna pereettevõttena tunneb Viessmann ühiskondlikku vastutust ja hoolitseb tulevaste põlvkondade loomuliku elukeskkonna eest. Ressursse ja keskkonda säästvad meetmed jätkusuutlikkuse tähenduses on samuti ettevõtluskultuuri osa, nagu pidev kogu tootmisahela efektiivsuse tõstmine alates tarnijast kuni lõpptarbijani.

 

 

nachhaltigkeitspreis.jpg
Kolmekordne tunnustus

Jätkusuutlikkuse auhind

Nachhaltigkeitsstrategie.jpg

Jätkusuutlik strateegia

Viessmanni jätkusuutlik strateegia hõlmab kogu väärtuste loomise ahelat:

- uurimis- & arendustöö
- hange
- tootmine
- turustamine
- logistika
- toote kasutamine
- sorteerimine & taaskasutamine

Juhtring ja tööringid

Viessmanni jätkusuutliku strateegia raskuspunktiks on protsessid, mis on vahetult seotud toote elutsükliga (vt graafikut). Ent see hõlmab ka ökoloogilisi aspekte, nagu energia- ja materjalikasutuse tõhusus, kahjulike ainete emissioon ja bioloogiline mitmekesisus, samuti sotsiaalseid teemasid, nagu personali struktuur, tööohutus ja tervisekaitse, kvalifikatsioon ja töötajate rahulolu.

Valdkondade jagamine neljaks töövaldkonnaks tagab analüüsi terviklikkuse:

- strateegia & kontroll
- tooted & protsessid
- ressursid & infrastruktuur
- töötajad & töökeskkond

Kõiki tegevusi koordineerib juhtring, mis delegeerib ülesanded tööringidele ja võtab kokku nende tulemused. Juhtring annab aru haldusnõukogule ja valmistab ette otsused.

Jätkusuutliku strateegia kaks faasi

Jätkusuutliku strateegia operatiivne rakendamine toimub kahes faasis.

Esimeses faasis viiakse läbi laiaulatuslik inventuur. Selleks kirjeldatakse hetkeolukorda kõikides olulistes tegevusvaldkondades suhtarvude abil. Põhjalik olulisemate erinevaid nõudmisi esitavate gruppide (sidusgrupid) analüüs, kelle hulka kuuluvad kliendid, tarnijad, töötajad, ametiasutused, kohalikud omavalitsused, ühingud ja liidud, on hetkeolukorra analüüsi oluline osa.

Teises faasis võetakse esiteks kokku inventuuri tulemused ja antakse neile hinnang. Sellele järgneb ettevõtte standardite kindlaks määramine või kohandamine. Olulisemad suhtarvud (indikaatorid) annavad ette eesmärgid koos tähtaegadega ja jagavad need äriühingute või gruppi kuuluvate ettevõtete vastutavate isikute vahel.

Allianz pro Nachhaltigkeit (Jätkusuutlikkuse foorum)

Laiemale avalikkusele lõi Viessmann internetifoorumi Allianz pro Nachhaltigkeit (Jätkusuutlikkuse foorum). Koduleht kogub ja ühendab infot jätkusuutliku ehitamise, elustiili ja moderniseerimise kohta, mis oli seni ebatäielik või mida ei saanud siiani kuskilt tervikuna kätte.

Jätkusuutlikkuse foorumi pikaajaline eesmärk on ühelt poolt loodusressursside jätkusuutliku kasutamise saavutamine ja teiselt poolt hoonete CO2 emissiooni vaba varustamine. Jätkusuutlikkuse teema tuleb viia ühiskonna argipäeva ja sinna ankurdada.

Allianz-Pro-Nachhaltigkeit-1-3.png
Kurzumtriebsplantagen.jpg

Effizienz Plus – ressursside efektiivsus, kliima kaitse ja üksuse turve Viessmanni kontoris Allendorfis (Ederis)

Strateegiline jätkusuutlikkusprojekt „Effizienz Plus”

Strateegilise jätkusuutlikkusprojektiga „Effizienz Plus” demonstreeris Viessmann, et 2050. aastaks püstitatud energia- ja kliimapoliitika eesmärke oleks võimalik saavutada juba praegu. Turul kättesaadava tehnika juurutamisega kasvas töö- ja materjaliefektiivsuse kõrval kõige enam energiatõhusus. Fossiilkütuste kasutus langes kahe kolmandiku võrra, süsinikdioksiidi heide vähenes 80%.


Klimaschutz-_und_Energieeffizienzgruppe.jpg

Viessmann on Saksa majanduse kliimakaitse- ja energiatõhususe grupi liige.

Ühena kokku 15 ettevõttest on Viessmann Saksa majanduse kliimakaitsegrupi liige. Saksamaa Liitvabariigi Keskonnaministeerium, Majandusministeerium ja Saksa Tööstus-Kaubanduskoda kutsusid 2009. aastal partnerluse ellu, algselt nelja asutajaliikmega. Kõrvuti Viessmanniga valisid initsiaatorid energiatõhususe ja kliimakaitse valdkonna eeskujudeks berolina Schriftbild GmbH, die ebm-papst Mulfingen GmbH ja Prinovis GmbH.

Liikmesettevõtted peavad vastama rangetele kriteeriumitele. Nii näiteks nõutakse tingimata, et kiimakaitse ja energiatõhusus oleksid ettevõttepoliitika osa ja tulemustest teavitataks regulaarselt ja avalikult. Lisaks sellele tuleb süstemaatiliselt koguda andmeid energiakulu ja kasvuhoonegaaside emissiooni kohta ning aruandeid koostada, samuti peavad kliimakaitse ja energiatõhususe teemad olema integreeritud ettevõtte täiendkoolituse pakkumisse.

Kliimakaitse, energiatõhususe ja innovatsiooni valdkonna partnerluse eesmärgiks on ettevõttes olemasoleva kliimakaitse ja energiatõhususe potentsiaali ärakasutamine. Lisaks sellele tuleb ettevõtte praktikas edendada innovatiivse tehnoloogia rakendamist selle potentsiaali ära kasutamiseks, ning luua eeldused selleks, et kliimakaitse ja energiatõhususe tõstmise ambitsioonikaid eesmärke oleks võimalik majandusele kasulikul viisil saavutada.

Rohkem infot kliimakaitse grupi kohta leiate aadressil