Energiapoliitika

Energiapoliitika konkretiseerib Viessmanni ettevõtluspõhimõtetele toetudes järgmised tegutsemise põhimõtted kõikide Viessmann grupi töötajate jaoks.

Energiaeesmärk

Viessmann grupp kohustub selle energiapoliitika alusel vähendama energiakulu ja sellega seoses ka CO2 emissiooni. See toimub strateegiliste energiaeesmärkide baasil. Vastava gruppi kuuluva ettevõtte kõrgeim juhtkond määrab need eesmärgid kindlaks, kooskõlastades need iga-aastaselt ettevõtete grupi kõrgeimate eesmärkidega. Eesmärgi definitsiooni aluseks on ilmastikust ja tootmisest tulenevad tarbimisandmed möödunud perioodi kohta, samuti vastavate otsuste jätkusuutlikkuse ja ökonoomsuse aspektid.

Järjepidev energeetilise võimekuse parandamine

Me püüdleme energeetilise võimekuse järjepideva parandamise poole. Seejuures eeldatakse minimaalselt seaduses ette nähtud nõuetest kinnipidamist.

Jätkusuutlikkus

Energeetiliselt oluliste otsuste langetamisel lähtutakse ka jätkusuutlikkuse aspektidest. Kus vähegi mõttekas, seal koostatakse elutsükli jälgimise ülevaateid.

Töötajad

Energiapoliitika elluviimisel on vajalik kõikide töötajate osalus. Gruppi kuuluvate firmade töötajaid teavitatakse igakülgselt ja energiaalastes küsimustes ning kaasatakse energiajuhtimise programmi.

Ulatus, ressursid

Ettevõtte energiaalased eesmärgid puudutavad ühtemoodi kõiki ettevõtte valdkondi, tegevusi ja meetodeid.
Viessmanni grupi kõrgeim juhtimisorgan annab töötajate käsutusse kõik ressursid ja teabe, mida on vaja energiapoliitika elluviimiseks ja strateegiliste ning operatiivsete eesmärkide saavutamiseks

Avalikkus

Avalikkust teavitatakse regulaarselt Viessmanni grupi energiaaspektidest, energiatarbimisest ja energiajuhtimise programmist.

Emissioon

Energiaeesmärkide alusel määratakse kindlaks Viessmanni grupi emissiooniga seotud eesmärgid. Emissiooni vähendamine toimub pidevalt koos energiatõhususe tõstmisega ja taastuvate energiaallikate osakaalu suurenemisega.

Kontroll

Energiapoliitika järgimist kontrollib ja hindab regulaarselt Viessmanni grupi kõrgeim juhtumisorgan.

Energiamonitooring

Gruppi kuuluvate firmade energiakulu mõõdetakse ja jälgitakse pidevalt. Regulaarselt sõnastatakse, kontrollitakse ja edastatakse olulisi energiaga seonduvaid aspekte.